Průběh zakázky a obecné informace
  Informace o mé činnosti       Návrhy soukromých okrasných zahrad       Návrhy veřejné zeleně       Průběh zakázky a obecné informace       Kontakt

Průběh zakázky:

Většina zakázek, jak soukromých okrasných zahrad, tak také veřejné zeleně, probíhá ve třech fázích. První etapou je úvodní konzultace, kde se nejen seznámím s místem určeným k výsadbě, kde investor mi alespoň v hrubých rysech popíše své představy a požadavky na uspořádání budoucí okrasné zahrady. Na základě podkladových materiálů vytvořím základní návrhy – půdorysné schéma a černobílé kresby. Při druhé konzultaci investorovi představím základní návrhy, případně provedu opravy některých prvků řešení. Po provedení oprav vypracovávám projekt okrasné výsadby s dokumentací, komentářem a seznamem sortimentu. Hotový projekt se odevzdává při třetí konzultaci.

Podkladové materiály:

Podkladové materiály, ze kterých při navrhování zahrad vycházím, jsou především – kopie z katastrálních úřadů nebo vlastní schémata s uvedením hlavních rozměrů zahrady. Součástí podkladových materiálů jsou také fotografie místa určeného k výsadbě.

Cena:

Cena návrhů se vypočítává z plochy spadající do návrhu okrasné výsadby (po odpočtu zastavěné plochy, užitkové části zahrady, sadu apod.) Ke každé vypočtené ploše zahrady je stanovena cenová kategorie. V rámci cenové kategorie jsou horní sazby určeny pro projekty zpracovávané v barevných kresbách, dolní sazby jsou určeny pro návrhy v černobílých kresbách.